Hlavní strana Barometers Česká republika

Česká republika

Od roku 2012 probíhá každoročně dotazování pomocí dvou sad dotazníků inspirovaných průzkumy z let 2009 a 2010 s názvem POTRAVINOVÝ barometr, které sleduje vývoj návyků a názorů obou cílových skupin (zaměstnanců i restaurací) na vyváženou stravu.

Zaměstnanci

V roce 2018 mělo 70 % českých zaměstnanců oběd každý den. Tento údaj se během let výrazně zvýšil, neboť v roce 2012 činil pouze 54 %.

V roce 2016 měli čeští zaměstnanci obvykle běžné jídlo / kompletní oběd (45 %) nebo jídlo uvařené doma (39 %). Tyto údaje se v průběhu pěti let, ve kterých probíhá POTRAVINOVÝ barometr, příliš nezměnily, došlo však k mírnému zvýšení četnosti kompletního oběda.

Při výběru restaurace považovali v roce 2016 čeští pracovníci za důležitá či velmi důležitá praktická kritéria související s omezeními danými pracovním životem, k nimž patří rychlost obsluhy (85 %) a místo, kde se nachází restaurace, které by mělo být poblíž jejich pracoviště (76 %). Také bylo důležité či velmi důležité příjemné prostředí (80 %) a skutečnost, že restaurace podává sezónní jídla nebo jídla z místních surovin (55 %).

69 % českých zaměstnanců považovalo za důležité či velmi důležité, že restaurace nabízí jídla s dobrou výživovou hodnotou. Tento údaj byl v roce 2016 mírně pod evropským průměrem (77 %), ale i tak představuje velmi významnou část pracujícího obyvatelstva. Tento údaj zůstal během pěti let nezměněn.

V roce 2016 tvrdila téměř polovina českých zaměstnanců (49 %), že jejich rozhodnutí o tom, co si dají k obědu, ovlivňuje vyváženost pokrmu. Bylo to nejčastěji vybírané kritérium před množstvím jídla na talíři (47 %) a tím, co v daném okamžiku chtějí (44 %).

Rok 2016 byl prvním rokem, kdy se vyváženost pokrmu stala nejčastěji vybíraným kritériem při výběru oběda, což ukazuje, že čeští zaměstnanci věnují stále větší pozornost vyváženosti obědového jídla.

Restaurace

V roce 2016 tvrdilo 70 % českých restaurací, že o vyvážené stravě nemá dostatek znalostí nebo má běžné znalosti a mohlo/mělo by se o něm dozvědět více. Během pěti let jsme zaznamenali značné zvýšení podílu restaurací, které mají údajně o tomto tématu běžné znalosti a mohly by se o něm dozvědět více, což značí rostoucí zájem českých restaurací o informace o vyvážené stravě.

V roce 2016 si všimlo 18 % českých restaurací zvýšené poptávky po vyváženém/zdravém jídle. Tento údaj činí pouhou polovinu evropského průměru (36 %). Tento podíl je však mírně vyšší než v letech 2012, 2014 a 2015. To prokazuje celkové zvýšení povědomí restaurací o vyšší poptávce po zdravém jídle v průběhu času.

V roce 2016 měly restaurace v České republice tendenci k předsudkům o vyvážené stravě, obzvláště s ohledem na náklady, jelikož 51 % z nich souhlasilo nebo rozhodně souhlasilo s tím, že příprava zdravého jídla je dražší. Na druhou stranu se významný podíl českých restaurací klonil k nesouhlasu nebo rozhodnému nesouhlasu s názorem, že vyvážená strava nechutná tak dobře jako méně zdravá (51 %), že příprava zdravého/vyváženého jídla je obtížnější (45 %) a časově náročnější (39 %). Podíl těchto názorů se však oproti roku 2015 snížil, což odráží větší míru předsudků o přípravě zdravého jídla. Stejný trend je patrný také na evropské úrovni.

Závěry

Mezi nabídkou a poptávkou po zdravém jídle existuje v České republice nesoulad. Čeští zaměstnanci zřetelně přisuzují zdravému stravování stále větší význam, zatímco české restaurace si tohoto rostoucího trendu nejsou vědomy. Mají sklon mít stále více předsudků o nabídce zdravého jídla. Můžeme si však povšimnout mírného zvýšení zájmu o informace o vyvážené stravě.