Úvodná stránka Barometers Slovensko

Slovensko

Dva súbory dotazníkov, nazvané FOOD barometre, inšpirované prieskumami v rokoch 2009 – 2010 sa od roku 2012 používajú každý rok na sledovanie vývoja zvykov a názorov na vyváženú stravu u oboch cieľových skupín (zamestnancov aj v reštauráciách).

Zamestnanci

V roku 2016 malo 81 % slovenských zamestnancov obed každý deň. Je to viac ako európsky priemer (71 %). Toto číslo zostalo vysoké a nemenilo sa 5 rokov.

V roku 2016 mali slovenskí zamestnanci zvyčajne na obed hlavne varené jedlo (52 %) alebo doma pripravené jedlo (39 %). Tieto čísla zostali viac-menej konštantné 5 rokov počas používania FOOD barometrov s miernym zvýšením konzumácie kompletného vareného jedla.

Pri výbere reštaurácie brali slovenskí zamestnanci do úvahy ako dôležité alebo veľmi dôležité praktické kritériá spojené s pracovnými obmedzeniami, ako rýchla obsluha (88 %) a blízkosť reštaurácie k pracovnému miestu (79 %). Prostredie reštaurácie muselo byť príjemné (83 %), servírované jedlo muselo byť cenovo dostupné/lacné (72 %) a reštaurácia musela používať lokálne vyprodukované alebo sezónne potraviny (61 %). Pre slovenských zamestnancov bola tiež dôležitá pitná voda, ktorá musela byť servírovaná zadarmo (63 %).

Veľmi vysoký počet slovenských zamestnancov (79 %) považoval nutričnú hodnotu servírovaných jedál za dôležitú alebo veľmi dôležitú pri výbere miesta na obed. Je to trochu vyššie číslo ako európsky priemer, ktorý bol v roku 2016 77 %. Toto číslo zostalo pomerne vysoké a nemenilo sa 5 rokov.

43 % slovenských zamestnancov sa v roku 2016 rozhodovalo podľa vyváženej stravy, čo bolo druhé najčastejšie volené kritérium po tom, čo chceli v danej chvíli (76 %). Podľa ceny sa rozhodovalo 41 % slovenských zamestnancov a podľa ponuky dňa alebo špeciality reštaurácie 37 %.

Tento pomer bol taký vysoký prvý raz po niekoľkých rokoch stagnácie na čísle okolo 16 – 19 %, čo poukázalo na rastúci záujem slovenských zamestnancov o vyváženú stravu.

Reštaurácie

60 % slovenských reštaurácií v roku 2016 vyhlásilo, že majú strednú úroveň poznatkov o vyváženej strave a mohli by sa dozvedieť viac. Bolo to viac ako európsky priemer, ktorý bol 56 %. 28 % reštaurácií vyhlásilo, že majú vysokú úroveň poznatkov o danej téme, čo sa blížilo k európskemu priemeru 33 %. Počet reštaurácií, ktoré vyhlásili, že by sa mohli dozvedieť viac o vyváženej strave, za 5 rokov používania FOOD barometrov vzrástol, čo odzrkadľuje ich narastajúci záujem o vyváženú stravu.

52 % slovenských reštaurácií zaznamenalo v roku 2016 zvýšený dopyt stravníkov po vyváženej/zdravej strave. Toto percento sa v období daných 5 rokov zvyšovalo, čo odráža zvyšujúci sa dopyt po zdravej strave, ktorá bola zaznamenaná na strane zamestnancov.

Reštaurácie na Slovensku mali v roku 2016 pomerne pozitívny názor na vyváženú stravu. 64 % nesúhlasilo alebo rozhodne nesúhlasilo s tým, že zdravé jedlo nechutí tak dobre ako menej zdravé, 61 % s tým, že na prípravu zdravého/vyváženého jedla treba viac času, a 51 % že príprava zdravého jedla je náročnejšia. Najsilnejšie predsudky boli o cene prípravy zdravého jedla: 40 % slovenských reštaurácií si myslí, že príprava zdravých jedál je drahšia, čo je viac ako európsky priemer.

Predsudky o príprave zdravých jedál medzi slovenskými reštauráciami vzrástli, hlavne názor, že na prípravu zdravého jedla treba viac času a nechutí tak dobre ako menej zdravá voľba. Počet reštaurácií nesúhlasiacich s názorom, že varenie zdravých jedál je drahšie, však globálne za daných 5 rokov vzrástol.

Záver

Stav medzi ponukou a dopytom po vyváženej strave je na Slovensku pomerne dobrý. Slovenskí zamestnanci venujú viac pozornosti vyváženosti svojich jedál, čoho dobrým odrazom je to, ako reštaurácie vnímajú svojich zákazníkov. Slovenské reštaurácie majú skôr pozitívny názor na zdravé varenie, hoci majú mierne viac a viac predsudkov o vyváženej strave.