Hlavní strana About FOOD od roku 2009 do dneška Kontext

Kontext

Počátky / kontext – veřejná záležitost

Vzhledem k narůstajícímu počtu dospělých i dětí postižených obezitou a nadváhou v důsledku nevhodné stravy a stravovacích návyků je třeba zajistit odpovídající informace o výživě.
Tento nárůst obezity a chronických onemocnění v rozvinutých zemích upozornil státní orgány na potřebu akčního plánu. Proto v roce 2006 podepsali evropští ministři společně se Světovou zdravotnickou organizací „Chartu boje proti obezitě“.

Vyvážená strava se stává základním nutným předpokladem zdraví a pohody občanů Evropy, kteří si začínají uvědomovat příčiny problémů v souvislosti s výživou a obezitou a hledají způsoby, jak změnit své stravovací návyky a životní styl. Apelujeme na veřejný i soukromý sektor, aby společně hledaly různá řešení, jak se s tímto problémem vypořádat a podpořili vznik řady evropských iniciativ.

Projekt si klade za cíl přesvědčit širokou veřejnost, že zdravá strava není drahá. Cestou k tomuto tvrzení je podpora lokálním produktům, které nejsou zatíženy vysokými náklady na dopravu, stejně tak i podpora sezónního ovoce a zeleniny apod.

Poprvé v historii se odborníci ze šesti zemí z mnoha různých a vzájemně se doplňujících oborů rozhodli spolupracovat a vybudovat komunikační kanál mezi veřejností a provozovateli veřejného stravování na straně druhé, ve vztahu poptávka a nabídka. Odpovědí mohou být nové inovační přístupy zahrnující více zainteresovaných stran na více úrovních.

Více o obezitě v Evropě se dozvíte na: „Proč tento projekt?“

Více se o projektu dočtete na: „Projekt – řešení veřejných otázek“

Evropská unie – politika a podpora

Na úrovni evropských struktur byla vytvořena řada aktivit a prostředků :

 • Evropská Akční Platforma pro Stravování, Fyzickou Aktivitu a Zdraví

  Byla ustanovena v březnu 2005 s cílem vytvořit rámec pro společnou činnost v boji proti obezitě. Sdružuje všechny významné hráče na evropské úrovni, kteří mají zájem přijmout závazná opatření pro boj proti nepřiměřené nadváze a obezitě.

 • High Level Group on Nutrition – Evropská Skupina řešící otázky výživy a Fyzické Aktivity

  Síť vznikla v roce 2003. Různé členské státy v ní sdružené radí Komisi ohledně návrhů činnosti na úrovni Společenství v oblasti výživy, prevence onemocnění souvisejících s výživou, propagace fyzické aktivity a boje proti obezitě.

 • Propagace Péče o Zdraví v Politice EU

  Prevence nepřiměřené nadváhy a obezity vyžaduje rovněž začlenění strategie na podporu péče o zdraví, která by navazovala na další politiky Společenství (týkající se spotřebitelů, sociální oblasti, zemědělství, životního prostředí, vzdělávání apod.) a těžila z jejich aktivní podpory.

 • Akční Program v oblasti veřejného Zdraví

  Otázkám výživy a problému obezity se věnují různé části akčního programu, zejména sekce zabývající se informacemi (sběr dat týkajících se epidemiologického výskytu obezity a chování) a sekce věnovaná zdravotním faktorům (podpora projektů zaměřených na propagaci fyzického cvičení a zdravých stravovacích návyků).

V květnu 2007 zveřejnila Evropská komise bílou knihu určenou Evropskému parlamentu, Radě EU, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, nazvanou: Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou. Přináší strategii partnerství a akční plán v národním i evropském měřítku.

V návaznosti na cíle své politiky zahájila Evropská komise prostřednictvím Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG SANCO) Druhý program činnosti Společenství v oblasti zdraví pro období 2008-2013.

„Hlavním zaměřením tohoto programu jsou rozhodující činitelé v oblasti zdraví, tj. propagace péče o zdraví a opatření na prevenci onemocnění. Budou podporována a rozvíjena rozsáhlá opatření na propagaci péče o zdraví a prevenci chorob, jakož i na tvorbu nástrojů pro omezení či eliminaci konkrétních rizik. To zahrnuje propagaci pozitivních rozhodujících činitelů zdraví a boj proti negativním rozhodujícím vlivům s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel a omezit zátěž chorobnosti a úmrtnosti.“

3 cíle programu jsou:

 • zlepšit zdravotní pojištění občanů,
 • propagovat péči o zdraví, včetně omezení nerovností ve zdravotnictví,
 • poskytovat a rozšiřovat informace a znalosti o péči o zdraví.

Řízení a realizaci programu v oblasti zdraví má v kompetenci Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele.
FOOD je jedním z nových projektů, na nichž se Evropská unie finančně podílí.

Projekt – řešení veřejných záležitostí

Obecný cíl

Projekt FOOD přispívá k propagaci zdravější životosprávy během pracovního dne, jelikož spotřebitelům umožňuje porozumět problematice a podle toho i jednat.

Dva hlavní cíle jsou :

 • Zvýšit povědomí zaměstnanců o této problematice, aby mohli zlepšit své stravování.
 • Zlepšit nutriční hodnotu nabídky jídel prostřednictvím spolupráce s majiteli restaurací, kuchaři a číšníky.

Konkrétní cíle

 • Vyhodnotit potřeby a očekávání týkající se nutričních informací
 • Následně shromáždit doporučení odborníků
 • Převést tato doporučení do praktických příruček
 • Uzpůsobit nabídku poptávce spotřebitelů
 • Zorganizovat užitečná školení v jednotlivých zemích
 • Umožnit cílové skupině dobrý přístup k podrobným informacím

Projekt se bude v letech 2009 a 2010 týkat 6 zemí a k účasti v jeho kampani bude přizváno 52 000 zaměstnanců (asi 3 000 firem) a 5 000 restaurací.

Proč jednat na pracovištích?

 • Často bývá obtížné vybrat si během pracovního dne pořádný a zdravý oběd. Mnohdy nabídce jídel v okolí firem chybí rozmanitost.
 • Pracoviště se tak stává vyznaným místem a příležití, jak zlepšit zdraví a pohodu zaměstnanců. Jak zdůrazňuje Platforma EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, přispěje program ke zvýšení produktivity a omezení absencí zaměstnanců.

V bílé knize Evropského společenství o strategii v oblasti výživy se uvádí, že :

„Rovněž firmy mohou podporovat rozvoj zdravého životního stylu na pracovištích. Společně se zaměstnaneckými organizacemi by měly také vytvářet návrhy či směrnice ohledně způsobů, jakými by společnosti různých velikostí mohly zavádět jednoduchá, hospodárná opatření na podporu zdravého životního stylu zaměstnanců.“.

 • Činnost prostřednictvím pracovišť rovněž zvýší povědomí zaměstnanců o podnikové zdravotní politice a povzbudí je k začlenění takových opatření do jejich organizační struktury