Úvodná stránka About FOOD od roku 2009 do dneška Prečo program FOOD?

Prečo program FOOD?

Čo je obezita?

Výskyt obezity sa v mnohých krajinách európskeho regiónu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) od 80. rokov minulého storočia strojnásobil. Obezita sa rýchlo stáva jednou z najdôležitejších výziev politiky v oblasti verejného zdravia 21. storočia.

Počet obéznych ľudí naďalej znepokojivo rastie, najmä medzi deťmi. Odhaduje sa, že 1 z 2 dospelých možno označiť za obézneho, a v niektorých krajinách možno ako obézneho klasifikovať 1 z 5. Obezite sa v rámci európskeho regiónu pripisuje 2 – 8 % výdavkov na zdravotníctvo a 10 – 13 % úmrtí*.

Definícia

„Obezita je nadbytok telesného tuku, ktorý často vedie k významnému poškodeniu zdravia. K obezite dochádza vtedy, ak vzrastie počet tukových buniek v tele človeka. Osoba priemerného vzrastu má asi 30 až 35 miliárd tukových buniek. Ak človek začne priberať, tieto tukové bunky sa najprv zväčšia a potom začnú pribúdať.“

Michael D. Myers (Všetky práva vyhradené)

Index BMI (Body Mass Index – index telesnej hmotnosti) je jednoduchý výpočet uvádzajúci stav telesnej hmotnosti dospelých osôb v pomere k ich výške, ktorý sa bežne používa na klasifikáciu podvýživy, nadváhy a obezity u dospelých. Je definovaný ako hmotnosť v kilogramoch vydelená druhou mocninou výšky v metroch (kg/m2).

Napríklad dospelý človek s hmotnosťou 70 kg, ktorý meria 1,75 m, má BMI 22,9.
BMI = 70 (kg) / 1,752 (m2) = 22,9

U dospelých nad 20 rokov rozlišujeme podľa hodnoty BMI nasledujúce kategórie:

BMINutričný stav
pod 18,5 Podvýživa
18.5 - 24.9 Zdravá hmotnosť
25.0 - 29.9 Nadváha
30.0 - 39.9 Obezita
nad 40 Ťažká obezita

Aké sú dôsledky obezity?

Sú dva typy možných dôsledkov: úmrtnosť a chorobnosť.

  • Úmrtnosť: Obezita je jednou z hlavných príčin úmrtia, ktorému sa dá predchádzať. Môže skrátiť priemernú dĺžku života o 6-7 rokov, pri ťažkej obezite to môže byť až 20 rokov.
  • Chorobnosť: Obezita môže ovplyvniť fyzický a duševný stav človeka a je hlavným faktorom mnohých chronických ochorení. Zvyšuje pravdepodobnosť kardiovaskulárneho ochorenia, diabetu 2. typu, vysokého krvného tlaku, osteoartritídy, obštrukčného spánkového apnoe, mozgovej príhody a niektorých druhov rakoviny.

Prečo je obezita verejnou záležitosťou?

Výňatok z webových stránok európskej regionálnej kancelárie WHO:

Obezita a s ňou spojené ochorenia sa viac vyskytujú medzi skupinami s nízkym socioekonomickým statusom. Ľudia s nižšími príjmami konzumujú viac mäsa, nasýtených tukov a cukrov, na rozdiel od ľudí s vyšším príjmom, ktorí konzumujú viac ovocia a zeleniny. Navyše ľudia z nižších príjmových skupín majú aj obmedzenejší prístup k športovému vyžitiu, čo obmedzuje ich možnosti telesného cvičenia.

Náklady, ktoré plynú spoločnosti z nevhodných stravovacích návykov, životného štýlu a obezity, sú značné. Až 6 % nákladov na zdravotníctvo v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie pramení z obezity dospelých osôb. Do úvahy treba brať aj nepriame náklady v dôsledku straty na životoch, produktivity práce a súvisiacich príjmov, ktoré toto percento až zdvojnásobujú. Napríklad v Španielsku sa celkové náklady pripadajúce na obezitu odhadujú až na 2,5 miliardy eur ročne. Ľudia trpiaci obezitou alebo súvisiacimi chronickými ochoreniami vykazujú kvôli svojim ťažkostiam častejšie absencie v zamestnaní. V neposlednom rade je potrebné zohľadniť aj ostatné sociálne náklady, napríklad nedostatočné výsledky v škole a diskrimináciu v zamestnaní.

*Zdroj: WHO